Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Положення про Державний архів Дніпропетровської області
Розпорядження Голови обласної державної адміністрації 

від 08.04.2013  Р-233/0/3-13

Про затвердження Положення
про ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу Укрдержархіву від 18 січня 2013 року № 4 “Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення Положення про державний архів області, міст Києва і Севастополя”, розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № Р-830/0/3-12 “Про структуру обласної державної адміністрації” (зі змінами і доповненнями):

1. Затвердити Положення про ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 12 жовтня 2005 року № 390-р05 “Про затвердження Положення про державний архів Дніпропетровської області та складу колегії” (зі змінами та доповненнями).

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника голови згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль – залишаю за собою.
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
08.04.2013 № Р-233/0/3-13


 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 
1. ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – державний архів) є структурним підрозділом облдержадміністрації та підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державній архівній службі України (Укрдержархіву).
 
2. Державний архів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Укрдержархіву, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями державного архіву є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства;
здійснення:
управління архівною справою і діловодством на території області, координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
контролю за діяльністю регіонального центру страхового фонду документації;
внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;
проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, упровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ.

4. Державний архів відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
1) організовує:
виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
роботу, пов’язану із внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності;
роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання і страхування;
страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівом, у порядку, встановленому законодавством;
вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду;
2) забезпечує:
у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
захист персональних даних;
постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію:
документів Національного архівного фонду, переданих до державного архіву органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території області;
документів особового походження;
службових видань, що не надходять в установленому порядку до Книжкової палати України та бібліотек-депозитаріїв;
документів юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надійшли у власність держави з-за кордону;
страхового фонду копій особливо цінних і унікальних документів, копій документів з історії області, що зберігаються в інших архівах, музеях і бібліотеках;
облікових документів державного архіву й архівних довідників, а також друкованих видань та інших матеріалів, що належать до довідково-інформаційного фонду державного архіву;
у межах своїх повноважень охорону відомостей та збереженість документів, що становлять державну таємницю, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, у тому числі скасовує рішення про віднесення інформації до державної або іншої таємниці;
видачу архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб;
3) бере участь у:
підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
підготовці (готує) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
плануванні капітальних вкладень на будівництво місцевих архівних установ;
4) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань архівної справи;
5) приймає на прохання юридичних та фізичних осіб документи Національного архівного фонду, що є власністю цих осіб, на постійне чи тимчасове зберігання;
6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
7) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
8) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
9) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
10) створює:
страхові копії та копії фонду користування особливо цінних документів, що зберігаються в державному архіві, та профільних унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності;
довідковий апарат до архівних документів і вдосконалює його, забезпечує автоматизацію інформаційних процесів;
11) проводить:
роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях профільних документів, які знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії області;
12) веде:
обов’язковий державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання, форми власності, виду носія інформації та доступу, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком та використанням відомостей, що в них містяться;
облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування державного архіву, на підставі затверджених списків;
13) затверджує списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій і міських рад;
14) здійснює:
в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ незалежно від форми власності та підпорядкування, веде їх реєстр;
контроль за дотриманням правил торгівлі антикварними речами в частині продажу архівних документів, реалізовує переважне право держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду в разі їх продажу, звертається до суду з позовом про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;
організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю регіонального центру страхового фонду документації;
науково-методичне керівництво і контроль за діяльністю архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, трудових та приватних архівів;
грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в державному архіві, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;
разом з науковими установами або самостійно – наукові дослідження з архіво- і документознавства, археографії, упроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства;
15) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових і позапланових перевірок, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;
 
16) контролює складання та додержання номенклатури справ підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян, що перебувають у зоні комплектування державного архіву;
17) надає:
користувачам архіву документи і довідковий апарат до них, інформує про документи, відомості з яких можуть бути ними використані, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;
допомогу юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, щодо поліпшення умов їх зберігання, реставрації та створення фондів користування;
платні послуги юридичним і фізичним особам;
18) публікує в установленому порядку документи Національного архівного фонду, випускає довідково-інформаційні видання і посібники з архівної справи та діловодства;
19) подає пропозиції до облдержадміністрації щодо створення архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових, або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території (району, міста), та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудових архівів);
20) складає і подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм та затверджує план розвитку архівної справи в області, забезпечує їх виконання;
21) вживає заходів для вдосконалення мережі державних та інших місцевих архівних установ;
22) сприяє залученню фахівців до роботи в архівних установах області, організовує підвищення їх кваліфікації, проводить навчання працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій підприємств, установ, організацій всіх форм власності на курсах підвищення кваліфікації;
23) виконує інші функції, що випливають з покладених на державний архів завдань.
 
5. Державний архів має право:
1) вимагати від юридичних і фізичних осіб, що мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;
2) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 
3) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
4) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;
5) порушувати в установленому порядку питання:
про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;
про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власникові документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;
6) установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються державним архівом;
7) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
 
6. Державний архів у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
Працівники державного архіву мають право на відвідування за його дорученням чи дорученням Укрдержархіву архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
 
7. Державний архів очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Укрдержархівом.
Директор має заступника, який призначається та звільнюється з посади головою облдержадміністрації.
Директор державного архіву:
1) здійснює керівництво діяльністю державного архіву, несе персональну відповідальність за виконання покладених на державний архів завдань, визначає ступінь відповідальності свого заступника і керівників структурних підрозділів державного архіву;
2) подає на затвердження голові облдержадміністрації:
положення про державний архів;
проекти кошторису та штатного розпису державного архіву в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
3) планує роботу державного архіву, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи державного архіву;
5) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на державний архів завдань та затверджених планів роботи;
6) має право:
входити до складу колегії облдержадміністрації;
брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції державного архіву, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) представляє інтереси державного архіву у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;
10) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників державного архіву;
11) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області;
12) розпоряджається коштами державного архіву в межах затвердженого на його утримання кошторису;
13) здійснює добір кадрів;
14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців державного архіву;
15) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців державного архіву, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників державного архіву, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень державного архіву;
17) забезпечує дотримання працівниками державного архіву правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) затверджує списки джерел формування архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад;
19) вирішує питання про видачу документів Національного архівного фонду, що зберігаються в державному архіві, юридичним особам у тимчасове користування поза державним архівом та про доступ користувачів до роботи над документами;
20) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників архівних відділів районних державних адміністрацій.
 
8. У державному архіві для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його заступника, а також інших працівників державного архіву. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, навчальних закладів та наукових установ. Склад колегії та її рішення затверджуються наказами директора державного архіву.
 
9. Для проведення експертизи цінності документів державний архів утворює експертно-перевірну комісію.
Склад і положення про експертно-перевірну комісію затверджує директор державного архіву.
Для розгляду питань проведення науково-дослідної та видавничої роботи у сфері архівної справи та діловодства, вирішення інших питань відповідно до покладених завдань у державному архіві можуть утворюватися постійно діючі та тимчасові ради і комісії.
Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор державного архіву.
 
10. Державний архів утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 
11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників державного архіву визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 
12. Штатний розпис та кошторис державного архіву затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями директора державного архіву відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами та доповненнями).
 
13. Державний архів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

09.02.2015   м. Дніпропетровськ   № Р-52/о/3-15


Про внесення змін до Положення
про ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації'”, відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення Положення про державний архів області, міст Києва і Севастополя, затверджених наказом Укрдержархіву від 18.01.2013 № 4 (зі змінами):

1. Внести зміни до Положення про ДЕРЖАВНИМ АРХІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 квітня 2013 року № Р-23 3/0/3-13, а саме: абзац 5 пункту 3 та абзац 3 пункту 14 виключити.

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.

Сьогодні: 21 Січня 2019

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги відвідувачів!
Видача архівних довідок проводиться по понеділках та середах з 10.00 до 13.00
і з 14.00 до 17.00.
banmet