Державний архів Дніпропетровської області

Постанова РНК УСРР «Про структуру і штати Центрального архівного управління УСРР, його установ і окружних архівних управлінь». 10 червня 1925 року. (Ф. Р-158,оп. 1, спр. 21, арк. 27–28).