Image1 Image2 Image3

Науково-довідковий апарат

Описи

· 13059

Каталоги

· систематичний;
· iменний;
· географiчний;
· систематичний до кiнофотофонодокументiв;
· 875 фф., 141657 спр. тематично опрацьовано, складено 255621 тем. карток

Картотеки

· документи архiву про В.І. Ленiна - тематична;
· iндустрiалiзацiя народного господарства краю (1923-1930) - тематична;
· лiквiдованi установи - алфавiтна;
· особи, що були репресованi у 1930-х. - на початку 1950-х рр. - iменна;
· особи, що мешкали на окупованiй територiї м. Днiпропетровська у 1941-1943 рр. - iменна;
· репатрiйованi громадяни - iменна;
· учасники пiдпiльно-партизанського руху на територiї Днiпропетровської областi у роки Другої свiтової вiйни - iменна;
· чистка партiйних рядiв у 1921, 1924, 1929, 1934 рр. - iменна

Покажчики

Мiжфондовi:

· метричнi книги церков Катеринославської губернiї - ф. 104 Катеринославське духовне правлiння; ф. 134 Катеринославська контора iноземних поселенцiв Пiвденного краю Росiї; ф. 193 Метричнi книги церков Катеринославської губернiї; ф. 282 Синагога м. Павлограда;

· документи ревкомiв - ф. Р-159 Виконком Катеринославської повiтової Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв; ф. Р-5016 Вiддiл управлiння виконкому Нiкопольської мiської Ради робiтничих селянських i червоноармiйських депутатiв;

· комiтети незаможних селян - 38 фф. комiтетiв незаможних селян

Фондовi:

· ф. 11 Канцелярiя катеринославського губернатора - предметно-тематичний, географiчний;
· ф. Р-43 Виконком Чумакiвської Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв - предметно-тематичний;
· ф. Р-268 Архiвний вiддiл виконкому Днiпропетровської обласної Ради народних депутатiв - предметний;
· ф. Р-319 Днiпропетровський гiрничий iнститут iм. Артема - предметно-тематичний;
· ф. Р-1278 Виконком Днiпродзержинської мiської ради народних депутатiв - предметно-тематичний, географiчний;
· ф. Р-1860 Днiпропетровська обласна Рада профспiлок - предметний;
· ф. Р-1873 Виконком Криничанської селищної Ради депутатiв трудящих - предметний;
· ф. Р-2143 Днiпропетровський трубопрокатний завод iм. В. І. Леніна - предметно-тематичний;
· ф. Р-2145 Нижньоднiпровський трубопрокатний завод iм. К. Лiбкнехта - предметно-тематичний;
· ф. Р-2146 Днiпропетровський металургiйний завод iм. Г. І. Петровського - предметно-тематичний;
· ф. Р-2151 Управлiння Приднiпровської залiзницi - предметно-тематичний;
· ф. Р-2240 Вiддiл охорони здоров’я виконкому Днiпропетровської обласної Ради народних депутатiв - предметно-тематичний;
· ф. Р-2270 Нижньоднiпровський тракторо-ремонтний завод iм. Красiна - географiчний;
· ф. Р-2307 Днiпропетровський державний унiверситет - предметно-тематичний, iменний;
· ф. Р-2431 Листiвки та листи, надiсланi радянськими громадянами з нiмецької каторги у Днi-пропетровську область - географiчний;
· ф. Р-2493 Статистичне управлiння Днiпропетровської областi - предметний;
· ф. Р-2951 Днiпропетровський завод металургiйного обладнання - предметний;
· ф. Р-3101 Вiддiл народної освiти виконкому Днiпропетровської обласної Ради народних депу-татiв - предметно-тематичний, географiчний;
· ф. Р-3383 Виконком Днiпропетровської ради народних депутатiв - географiчний;
· ф. Р-3709 Днiпропетровський трест хлiбопекарської промисловостi - предметний;
· ф. Р-3973 Фiнансовий вiддiл виконкому Днiпропетровської обласної Ради народних депутатiв - предметно-тематичний, географiчний;
· ф. Р-4243 Мiнiстерство чорної металургiї УРСР - предметно-тематичний;
· ф. P-4357 Обласна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя - предметно-тематичний;
· ф. Р-4359 Управлiння культури виконкому Днiпропетровської Ради народних депутатiв - предметно-тематичний, географiчний;
· ф. Р-4419 Днiпропетровський сiльськогосподарський iнститут - географiчний
· ф. Р-4464 Планова комiсiя виконкому Днiпропетровської обласної Ради народних депутатiв - географiчний;
· ф. Р-4474 Днiпропетровське обласне виробничо-технiчне управлiння зв’язку - предметний;
· ф. Р-4492 Днiпропетровське обласне управлiння сiльського господарства - предметно-тематичний, iменний, географiчний;
· ф. Р-4493 Управлiння будiвництва Днiпропетровського раднаргоспу - предметно-тематичний;
· ф. Р-4497 Управлiння машинобудiвної промисловостi Днiпропетровського раднаргоспу - предметно-тематичний;
· ф. Р-4512 Управлiння гiрничовидобувної промисловостi Днiпропетровського раднаргоспу - предметний;
· ф. Р-4521 Раднаргосп Днiпропетровського економiчного адмiнiстративного району - предметно-тематичний, iменний;
· ф. Р-4526 Приднiпровське мiжобласне управлiння мiських електростанцiй i електромереж - предметно-тематичний;
· ф. Р-4530 Раднаргосп Приднiпровського економiчного району - предметно-тематичний;
· ф. Р-4539 Головне територiальне управлiння будiвництва Приднiпровського економiчного району - предметно-тематичний;
· ф. Р-4540 Днiпропетровська обласна редколегiя" Історiя мiст i сiл Української РСР" - географiчний;
· ф. Р-4555 Управлiння промисловостi будматерiалiв Днiпропетровського раднаргоспу - предметно-тематичний;
· ф. Р-4556 Управлiння робiтничого постачання Днiпропетровського раднаргоспу - предметний;
· ф. Р-4560 Управлiння легкої i харчової промисловостi Днiпропетровського раднаргоспу - предметний;
· ф. Р-4561 Комiтет партiйно-державного контролю Днiпропетровського обкому КПУ i облвиконкому - предметно-тематичний, географiчний;
· ф. Р-4562 Днiпропетровський обласний комiтет народного контролю - предметний, географiчний;
· ф. Р-4800 Днiпропетровський iнститут технiчного навчання робiтникiв - предметно-тематичний, географiчний
 
Огляди
 
Тематичнi:
· документальнi джерела про розвиток металургiйної промисловостi Днiпропетровщини у повоєнний перiод;*
· документи Державного архiву Днiпропетровської областi як джерело з iсторiї Пiвдня України (1914-1928);
· документи з iсторiї гiрничої та гiрничозаводської промисловостi Катеринославської губернiї кiнця ХІХ ст. - початку ХХ ст.;*
· документи перевиборчих кампанiй в мiськради (1921-1925);*
· iсторiя мiстобудування та архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї i культури (1944-1972);
· науково-технiчнi товариства в СРСР (1945-1973)
 
Фондовi:
· ф .134 Катеринославська контора iноземних поселенцiв Пiвденного краю Росiї (1781-1857);
· ф. Р-4521 Рада народного господарства Днiпропетровського економiчного адмiнiстративного району (1957-1962);
· ф. Р-4530 Рада народного господарства Приднiпровського економiчного району (1963-1965);
· ф. П-7 Катеринославський - Днiпропетровський окружком КП(б)У (1923-1930)
 
Автоматизовані бази даних
· Архівні фонди України (наявні, об'єднані, втрачені, утілізовані) - 18120 записів;
· Картотека фондів - 5226 записи;
· Відомості про розкуркулених і "соціально-далекий елемент" - 714 записів;
· Картотека репресованих громадян - 15572 записів
 
Науково-довідкова бібліотека
· 18821 книг і брошур
1848-2018 рр.
У фонді бібліотеки зберігається краєзнавча, архівознавча література; листівки, центральні та місцеві періодичні видання.
Довідковий апарат до бібліотечного фонду - систематичний, алфавітний каталоги.

Сьогодні: 25 Лютого 2021

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen