Image1 Image2 Image3

Науково-довідковий апарат

Описи

· 13084

Каталоги

· систематичний;
· систематичний до фотодокументiв;
· 877 фф., 145557 спр. тематично опрацьовано, складено 259964 тем. карток

Картотеки

· iндустрiалiзацiя народного господарства краю (1923-1930) - тематична;
· особи, що були репресованi у 1930-х. - на початку 1950-х рр. - iменна;
· особи, що мешкали на окупованiй територiї м. Днiпропетровська у 1941-1943 рр. - iменна;
· репатрiйованi громадяни - iменна;
· учасники пiдпiльно-партизанського руху на територiї Днiпропетровської областi у роки Другої свiтової вiйни - iменна;
· чистка партiйних рядiв у 1921, 1924, 1929, 1934 рр. - iменна;
· адміністративно-територіальний устрій Дніпропетровської області.

Покажчики

Мiжфондовi:

· метричнi книги церков Катеринославської губернiї - ф. 104 Катеринославське духовне правлiння;  ф. 106 Катеринославська духовна  консисторія м. Катеринослав; ф. 193 Метричнi книги церков Катеринославської губернiї; ф. 282 Синагога м. Павлограда;

Огляди
 
Тематичнi:
· документальнi джерела про розвиток металургiйної промисловостi Днiпропетровщини у повоєнний перiод;*
· iсторiя мiстобудування та архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї i культури (1944-1972);
· науково-технiчнi товариства в СРСР (1966-1980)
 
Фондовi:
· ф .134 Катеринославська контора iноземних поселенцiв Пiвденного краю Росiї (1781-1857);
· ф. Р-4521 Рада народного господарства Днiпропетровського економiчного адмiнiстративного району (1957-1962);
· ф. Р-4530 Рада народного господарства Приднiпровського економiчного району (1963-1965);
 
Автоматизовані бази даних
· Архівні фонди України (наявні, об'єднані, втрачені, утілізовані) - 18133 записів;
· Картотека фондів - 5226 записи;
· Картотека репресованих громадян - 15572 записів;
· Облікові картки виселених куркулів та членів їх сімей з Дніпропетровської області в 30-і роки минулого століття;
· Облікові картки осіб, висланих на спецпоселення в 40-х роках минулого століття.

 
Науково-довідкова бібліотека
· 18886 книг і брошур
1848-2020 рр.
У фонді бібліотеки зберігається краєзнавча, архівознавча література; листівки, центральні та місцеві періодичні видання.
Довідковий апарат до бібліотечного фонду - систематичний, алфавітний каталоги.

Сьогодні: 03 Лютого 2023

Державний архів Дніпропетровської області
вул. М. Грушевського, 89

knp 1 knp 2 knp 3

До уваги керівників
архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, архівних підрозділів органів місцевого самоврядування!

У рубриці
«Нормативно-правова база» на сайті держархіву області просимо ознайомитися з актуальними для цього періоду адміністративно-територіального реформування Методичними рекомендаціями Укрдержархіву «Організація архівної справи в територіальній громаді. Частина 1. Архівні підрозділи органів місцевого самоврядування»
для впровадження
в практику роботи.prizident
verhovna rada
kmu portal
oda
obl-rada
kontakt centr
metod ukaz

arolsen