ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного архіву
Дніпропетровської області
10 жовтня 2018 р. № 43

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформації та використання документів
Державного архіву Дніпропетровської області

 

1. Відділ інформації та використання документів (далі – відділ) є структурним підрозділом Державного архіву Дніпропетровської області (далі Державний архів) і забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2. Відділ підпорядкований директору Державного архіву, а також підконтрольний головному науковому співробітнику Державного архіву.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державної архівної служби України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Положенням про Державний архів, наказами директора Державного архіву, цим Положенням.
4. Основними завданнями відділу є:
  1) всебічне використання Національного архівного фонду місцевого значення, що знаходяться в архівних документах;
  2) участь у здійсненні контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій усіх форм власності з профільних питань;
  3) проведення науково-методичної роботи серед працівників державних архівних установ, інших власників документів Національного архівного фонду в галузі архівознавства з питань використання документів та археографії, вивчення та поширення передового досвіду з профільних питань в діяльність архівних установ області.
5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
  1) забезпечує:
видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання архівних документів для захисту законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб;
роботу читальних залів, обслуговуючи користувачів і надаючи їм документи і довідковий апарат до них, а також науково-методичну допомогу в роботі з документами;
у межах своїх повноважень:
захист персональних даних,
дотримання вимог законодавства з пожежної безпеки;
  2) здійснює:
всебічне використання документів Національного архівного фонду місцевого походження шляхом підготовки документальних виставок, проведення лекцій, екскурсій, оприлюднення документів у засобах масової інформації;
прийом громадян, які звертаються до архіву з питань виконання соціально-правових, тематичних, генеалогічних запитів;
ділові зв’язки з організаціями, науковими установами, вищими учбовими закладами, видавництвами, засобами масової інформації, юридичними та фізичними особами з питань організації використання документів Національного архівного фонду місцевого значення;
моніторинг повідомлень у ЗМІ стосовно діяльності архіву та аналіз їх критичних зауважень;
наукові дослідження в галузі архівознавства з питань використання документів та археографії, упроваджує в практику їх результати;
підготовку та рецензування нормативних документів, методичних посібників з питань використання документів;
  3) готує пропозиції з профільних питань до проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, нормативно-правових актів з питань архівної справи, проектів державних цільових програм, угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, заходів щодо регіонального розвитку;
  4) бере участь:
у перевірці роботи підприємств, установ і організацій області незалежно від форми власності з профільних питань;
в організації роботи делегацій, окремих представників закордонних наукових та архівних установ, іноземних дослідників;
  5) разом з іншими структурними підрозділами Державного архіву готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
  6) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
  7) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
  8) постійно інформує громадськість про стан інформаційної діяльності Державного архіву через ЗМІ та мережу Інтернет;
  9) вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід з питань використання інформації документів, археографії;
  10) надає:
юридичним і фізичним особам у встановленому порядку платні послуги, пов’язані з використанням архівних документів;
науково-методичну допомогу державним архівним установам та іншим власникам документів Національного архівного фонду з профільних питань;
  11) інформує про документи, відомості з яких можуть бути ними використані, платні послуги юридичним і фізичним особам;
  12) публікує в установленому порядку документи Національного архівного фонду, разом з іншими структурними підрозділами Державного архіву випускає довідково-інформаційні видання і посібники з архівної справи та діловодства;
  13) проводить:
комплектування науково-довідкової бібліотеки;
навчання працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій підприємств, установ, організацій всіх форм власності на курсах підвищення кваліфікації з профільних питань;
  14) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та покладені директором Державного архіву.

6. Відділ має право:
одержувати від інших відділів інформацію, яка потрібна для виконання покладених на нього завдань;
подавати керівництву архіву пропозиції щодо вдосконалення використання Національного архівного фонду;
представляти архів на конференціях, нарадах, семінарах у разі розгляду на них профільних питань.

7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами архіву, а також з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами – власниками документів Національного архівного фонду.
Працівники відділу мають право на відвідування за дорученням керівництва архіву архівних підрозділів і діловодних служб органів державної влади, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та об’єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

8. Відділ організовує свою діяльність на підставі річного плану, що затверджується директором архіву.

9. Відділ очолює начальник, який в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади директором архіву.

10. Начальник відділу:
  1) здійснює керівництво діяльністю відділу, науково-методичне керівництво і контроль за роботою архівних відділів райдержадміністрацій, архівних відділів міських рад з питань всебічного використання документів, контролює використання архівних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них; несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
  2) розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу;
  3) подає на затвердження директору Державного архіву положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу;
  4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Державного архіву з профільних питань;
  5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
  6) звітує перед директором Державного архіву про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
  7) входить до складу колегії Державного архіву;
  8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Держархіву області питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
  9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Державного архіву;
  10) у межах своїх повноважень контролює дотримання чинного законодавства, рішень обласної адміністрації, спрямованих на розвиток архівної справи в галузі використання документів.
  11) У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника виділу.

11. Штат відділу визначається штатним розписом архіву в межах граничної чисельності відповідно до завдань та обсягів робіт, що виконує відділ.

12. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад директором архіву.
13. Обов’язки працівників відділу визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються директором архіву.

Начальник відділу                                                   Н. Л. Юзбашева

 

Сьогодні: 27 Листопада 2020