ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  Державного архіву
Дніпропетровської області
10 жовтня 2018 р. № 43


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень
Державного архіву Дніпропетровської області

1. Відділ матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень архіву області утворюється директором архіву і працює у тісному контакті з іншими структурними підрозділами. Підпорядковується заступнику директора держархіву області.
2. У своїй діяльності відділ матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Положенням про державний архів Дніпропетровської області, наказами директора архіву, цим Положенням та іншими нормативними актами.
3. Основними завданнями відділу є:
- організація матеріально-технічного забезпечення діяльності архіву;
- підтримання температурно-вологісних параметрів повітря у архівосховищах архіву, забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях і на території архіву;
- інженерно-технічне обслуговування виробничого і технологічного обладнання архіву; організація розроблення і виконання основних протипожежних заходів у архівосховищах, приміщеннях і на території архіву;
- забезпечення контрольно-пропускного режиму і охорони приміщень і території архіву.

4. Відділ матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень відповідно до покладених на нього завдань:
  1) визначає разом з іншими відділами архіву потребу в матеріальних, паливних, енергетичних ресурсах, необхідних для забезпечення виконання завдань, поставлених перед архівом;
  2) забезпечує своєчасне придбання і постачання відповідно до потреб матеріалів, обладнання, інвентаря;
  3) проводить з працівниками архіву інструктаж з правил експлуатації закріпленого за ним обладнання, пристроїв та техніки безпеки;
  4) розробляє і здійснює плани основних заходів протипожежної безпеки в архівосховищах;
  5) контролює дотримання пропускного режиму
5. Відділ матеріально-технічного забезпечення і обслуговування
приміщень має право:
 5.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб архіву області документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.
 5.2. Вносити директорові архіву пропозиції з питань удосконалення матеріально-технічного забезпечення.

6. Відділ матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень підпорядкований заступнику директора архіву.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади директором архіву.

8. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, безпосередньо забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання, контролює роботу  працівників.

Начальник відділу                                                                А.А.Карпенко

Сьогодні: 27 Листопада 2020