До уваги відвідувачів!
  
У зв'язку з карантинними заходами з 16 березня по 24 квітня 2020 року
особистий прийом громадян та видача архівних довідок тимчасово призупиняється!
   Звернення до Державного архіву Дніпропетровської області рекомендуємо надсилати поштою на адресу:
49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 89, або на офіційну електронну адресу:
archive_dp@arch.gov.ua.
Відповіді та архівні довідки будуть надсилатися громадянам поштою.
    Читальні зали у корпусах № 1 (вул. Михайла Грушевського, 89) та № 2 (вул. Князя Ярослава Мудрого, 10) Державного архіву Дніпропетровської області з 16 березня по 24 квітня 2020 року
тимчасово закриваються для відвідувачів.

 

НАКАЗ

04.07.2016 № 26
м. Дніпропетровськ

Про затвердження складу експертно-перевірної комісії (зі змінами)
 

На виконання Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1004 „Про проведення експертизи цінності документів” та у зв’язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад експертно-перевірної комісії (ЕПК) держархіву області:


Киструська Н.В. головний науковий співробітник, голова ЕПК


Боронило В.М. начальник відділу, заступник голови ЕПК


Степаненко Т.С. провідний інспектор, член ЕПК


Чуб І.Є. головний спеціаліст, член ЕПК


Кравчук Л.А. провідний інспектор, член ЕПК


Новікова Л.М. заст. начальника відділу, член ЕПК


Остапчук В.Б. заст. начальника відділу, член ЕПК


Попова К.В. начальник відділу, член ЕПК


Родченкова К.В. провідний інспектор, член ЕПК


Садовська О.П. архівіст 1 категорії, член ЕПК


Чалик О.В. архівіст 1 категорії, член ЕПК


Шматко О.С. провідний консультант, член ЕПК


Шумейко О.В. начальник відділу, член ЕПК


Харитонюк С.В. провідний інспектор, член ЕПК


Юзбашева Н.Л. начальник відділу, член ЕПК


2. Голові ЕПК Киструській Н.В. забезпечити виконання покладених на комісію завдань відповідно до Положення про експертно-перевірну комісію.


В.о. директора   держархіву     О.О. Легостаєва


 

НАКАЗ

21.08.2017 № 26
м. Дніпропетровськ
Про затвердження
Положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву Дніпропетровської області
 
  Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08. 2007 року № 1004, наказу Міністерства юстиції України від 02.11.2015 № 2163/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів», зареєстрованого в Міністерства юстиції України 05.11.2015 за № 1365/27810
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Положення про експертно-перевірну комісію (ЕПК) Державного архіву Дніпропетровської області (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного архіву Дніпропетровської області від 01.11.2013 № 33.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
В.о. директора  держархіву      О.О.Легостаєва
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного архіву 
Дніпропетровської області 
21.08.2017 № 26
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про експертно-перевірну комісію Державного архіву Дніпропетровської області

 
1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Державний архів Дніпропетровської області (далі - державний архів) утворює експертно-перевірну комісію (далі - ЕПК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду (далі - НАФ) або вилученням документів з нього, здійсненням організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, а також експертних комісій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, що перебувають у державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій бібліотек, що перебувають у державній чи комунальній власності (далі - комісії з проведення експертизи цінності документів).

2. ЕПК є постійно діючим органом державного архіву.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. До складу ЕПК, який затверджується директором державного архіву, входять фахівці з архівної справи архіву. Головою ЕПК призначається заступник директора, секретарем - один з працівників відділу формування НАФ та діловодства державного архіву.
    Голова ЕПК організовує роботу ЕПК згідно з річним планом, затвердженим директором державного архіву, і звітує перед ним про проведену роботу.
    Секретар ЕПК за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕПК, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів державного архіву та архівних установ, які перебувають у зоні комплектування державного архіву та архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, рішення ЕПК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереженість.

5. Основними завданнями ЕПК є:
      науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;
      розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;
      розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах, проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»;
      перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної комісіями з проведення експертизи цінності документів.

6. ЕПК приймає рішення про:
    1) схвалення і подання на затвердження директора державного архіву списків джерел формування НАФ, списків юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи НАФ, які перебувають у зоні комплектування державного архіву та архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;
    2) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, релігійних організацій, музеїв, бібліотек (далі - юридичні особи), що перебувають у зоні комплектування державного архіву та архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до НАФ, та подання таких документів на затвердження керівникам юридичних осіб;
    3) погодження:
описів справ з кадрових питань (особового складу) юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву та архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;
номенклатур справ юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву та архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;
інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії (далі - ЕК) юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування державного архіву;
актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву, а також юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;
    4) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства державного архіву  та подання таких документів на затвердження директора державного архіву;
    5) схвалення і подання на погодження із Центральною експертно-перевірною комісією Державної архівної служби (далі - ЦЕПК):
актів про вилучення документів з НАФ, актів про невиправлені пошкодження документів НАФ, що зберігаються в державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад) у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву та архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;
анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються у державному архіві та архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад, у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву, архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад;
    6) схвалення та подання  на затвердження директора державного архіву актів грошової оцінки документів НАФ, що зберігаються у державному архіві (архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад), в юридичних та фізичних осіб;
    7) внесення до НАФ:
документів, що зберігаються у фізичних осіб;
документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.
 
7. ЕПК стосовно юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву та архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад, має право:
      контролювати дотримання установленого порядку проведення експертизи цінності документів;
      вимагати розшуку відсутніх документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;
      одержувати відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;
      вимагати надання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, під час розгляду описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу);
      заслуховувати на засіданнях інформацію керівників юридичних осіб та їх комісій з проведення експертизи цінності документів про якість оформлення документів і формування справ, стан упорядкування, обліку та зберігання документів;
      запрошувати на засідання членів ЕК юридичних осіб, а також інших фахівців як консультантів та експертів.

8. ЕПК інформує директора державного архіву з питань, що входять до компетенції ЕПК.

9. Засідання ЕПК проводиться щомісяця (крім грудня) і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.
   Рішення ЕПК з проведення експертизи цінності документів приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар комісії.
   Рішення ЕПК набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором державного архіву, після чого є обов'язковим для виконання всіма архівними установами, що перебувають у зоні комплектування державного архіву та архівних відділах районних державних адміністрацій, міських рад.
   У разі відмови директора державного архіву затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися зі скаргою до ЦЕПК.
 
 
Голова ЕПК          Н.В. Киструська

Сьогодні: 31 Березня 2020