До уваги відвідувачів!
  
У зв'язку з карантинними заходами з 16 березня по 24 квітня 2020 року
особистий прийом громадян та видача архівних довідок тимчасово призупиняється!
   Звернення до Державного архіву Дніпропетровської області рекомендуємо надсилати поштою на адресу:
49069, м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 89, або на офіційну електронну адресу:
archive_dp@arch.gov.ua.
Відповіді та архівні довідки будуть надсилатися громадянам поштою.
    Читальні зали у корпусах № 1 (вул. Михайла Грушевського, 89) та № 2 (вул. Князя Ярослава Мудрого, 10) Державного архіву Дніпропетровської області з 16 березня по 24 квітня 2020 року
тимчасово закриваються для відвідувачів.

НАКАЗ

02.07.2013 № 13
м. Дніпропетровськ
 
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду 
Державного архіву Дніпропетровської області
 
 
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.04.2013 № 667/5 “Про затвердження Типового положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя” та з метою підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства в державному архіві області 

НАКАЗУЮ: 
 
Затвердити Положення про Науково-методичну раду Державного архіву 
Дніпропетровської області, що додається.
 
Директор Н. В. Киструська
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ держархіву області
від 02.07.2013 № 13
 
ПОЛОЖЕННЯ про Науково-методичну раду
Держархіву Дніпропетровської області
 
I. Загальні положення
1.1. Науково-методична рада (далі – НМР) Державного архіву Дніпропетровської області (далі – державний архів області) є дорадчим органом, створеним для підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства.
1.2. У своїй діяльності НМР керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Укрдержархіву, Типовим положенням про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя та цим Положенням.
ІІ. Основні завдання Науково-методичної ради
2.1. НМР розглядає матеріали і готує пропозиції з питань:
визначення основних напрямів наукової та методичної роботи державного архіву області;
складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи;
підготовки програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (внесення змін) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності державного архіву області;
оцінки результатів наукової роботи державного архіву області, у тому числі проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів Національного архівного фонду, збірників документів, експозиційних планів документальних виставок, наукових доповідей, статей, звітів за темами науково-дослідних робіт, текстів лекцій, оглядів, текстів електронних публікацій тощо;
координації досліджень з проблем архівознавства, документознавства та археографії;
аналізу економічних аспектів діяльності державного архіву області;
розроблення пропозицій до навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін;
організації використання інформації документів державного архіву області;
створення і розвитку автоматизованих інформаційно-пошукових систем архівних документів та впровадження автоматизованих архівних технологій у діяльність державного архіву області;
організації наукового співробітництва з іншими, у тому числі зарубіжними, архівними установами;
діяльності державного  архіву області  як науково-методичного центру з питань архівної справи і діловодства;
підготовки проектів нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації;
висування наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття премії імені Василя Веретенникова, інших конкурсів з архівознавства та документознавства.
2.2. НМР готує пропозиції та рекомендації про подання для затвердження, розгляду на засіданні колегії чи опублікування проектів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій тощо).
ІІІ. Структура і склад Науково-методичної ради
3.1. До складу НМР входять провідні спеціалісти державного архіву області, науково-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю. Головою НМР призначається заступник директора державного архіву області.
3.2. НМР здійснює свою діяльність відповідно до річного плану-звіту роботи державного архіву області.
IV. Організація роботи Науково-методичної ради
4.1. Засідання НМР скликаються у разі подання для розгляду проектів документів, зазначених у розділі ІІ цього Положення, і проводяться за наявності більше половини її складу.
4.2. Підготовку засідань НМР і ведення протоколів здійснює секретар. Автори проектів документів повинні забезпечити подання секретареві кількості примірників, необхідних для ознайомлення всіх членів НМР.
4.3. Рішення НМР приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради, оформляються у вигляді протоколу за підписами голови і секретаря НМР.
4.4. Проект документа, схвалений НМР, набирає чинності після затвердження директором державного архіву області, після чого є обов'язковим для виконання.
4.5. Один примірник кожного схваленого і рекомендованого до впровадження методичного посібника державний архів області надсилає до Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.
4.6. У разі прийняття НМР рішення про необхідність доопрацювання проекту поданого документа він разом із письмовими зауваженнями і пропозиціями повертається розробнику.
4.7. Особливі думки членів НМР стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються у письмовій формі до нього.
4.8. При НМР можуть створюватися комісії, групи консультантів, рецензентів.
 
Директор                Н.В. Киструська
 
 
НАКАЗ
від 01.07.2015 № 27
м. Дніпропетровськ
 
Про затвердження складу Науково-методичної ради
 
Відповідно до Положення про Державний архів Дніпропетровської області та у зв’язку з кадровими змінами
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити склад Науково-методичної ради Державного архіву Дніпропетровської області:

          Киструська Н.В. – головний науковий співробітник, голова ради,

          Новікова Л.М.  –  заступник начальника відділу зберігання обліку та довідкового апарату, секретар ради,
 
Білошенко Ю.О. –  заступник начальника відділу інформації та використання документів, член ради, 
 
Бородін Є.І. – доктор історичних наук, професор, першій заступник директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,  член ради (за згодою)
 
Журба О.І.  –  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, член ради (за згодою)
 
Шумейко О.В. – начальник відділу організаційно-аналітичноЇ роботи, юридичного та кадрового забезпечення, член ради,
 
Юзбашева Н.Л. – начальник відділу інформації та використання документів, член ради.
 
2. Голові Науково-методичної ради Киструській Н.В. забезпечити виконання покладених на раду завдань щодо організації науково-дослідної та методичної роботи.
3. Вважати таким, що втратив чинність наказ директора від 15.10.2014 № 43.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
В.о.директора архіву   О.О. ЛЕГОСТАЄВА

Сьогодні: 31 Березня 2020