ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного архіву
Дніпропетровської області
10 жовтня 2018 р. № 43


ПОЛОЖЕННЯ
про фінансово-економічний сектор
Державного архіву Дніпропетровської області

1.Фінансово-економічний сектор є структурним підрозділом Державного архіву Дніпропетровської області. Підпорядковується  директору Державного архіву Дніпропетровської області.
2.У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, Державної архівної служби України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Положенням про архів, наказами директора архіву, а також цим Положенням.
3.Основними завданнями сектора є:
  1) ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності Державного архіву Дніпропетровської області;
  2) ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
  3) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  4) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  5) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  6) запобігання виникненню негативних явищ у фінансовій діяльності, виявлення і мобілізація внутрішніх резервів.
  7) здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та захисту персональних даних;
  8) консультування працівників архіву з профільних сектору питань;
4.Фінансово-економічний сектор відповідно до покладених на нього завдань:
  1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;
  2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;
  3) здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень;
  4) своєчасно подає звітність;
  5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;
  6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових  коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
  7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі  звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
  9) забезпечує:
- у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;
- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан державного архіву, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;
- відповідні структурні підрозділи архіву даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих  калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансової діяльності;
  10) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
  11) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників;
  12) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
  13) готує матеріали з профільних питань для розгляду на засіданнях колегії, інших дорадчих органів архіву;
  14) бере участь у проведенні підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників архіву та інших архівних установ з профільних питань;
  15) доводить  нормативні документи з питань, що належать до компетенції сектора, у встановленому порядку до інших державних архівних установ;
5.Фінансово-економічний сектор має право:
   1) представляти державний архів в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції сектора, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
   2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до фінансово - економічного сектора іншими відділами і секторами архіву первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;
  3) одержувати від структурних підрозділів архіву необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;
  4) вносити директору державного архіву пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансової діяльності.
6.Сектор організує свою діяльність на підставі річного плану, що затверджується директором архіву.
7.Сектор очолює завідувач  сектора,  який  призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня директором архіву за погодженням з облдержадміністрацією.
8. Завідувач сектору здійснює керівництво діяльністю сектора, розподіляє обов’язки між його працівниками і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань. Складає положення про сектор, посадові інструкції працівників сектора. Готує у межах своєї компетенції проекти наказів, організовує та контролює виконання наказів директора. Подає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників сектора.
9. Штат сектора визначається штатним розписом архіву в межах граничної чисельності відповідно до завдань та обсягів робіт, що виконує сектор.
10. Працівники сектора призначаються на посади та звільняються з посад директором архіву.
11.Обов’язки працівників сектора визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються директором архіву.


                                                                                                                                                                      
Завідувач сектору –
головний бухгалтер                                                                 Н.А. Марченко

Сьогодні: 27 Листопада 2020